اسلام آمریکایی ، سید قطب ۱۹۵۲

بسم الله الرحمن الرحیم اسلام آمریکایی ، ۱۹۵۲ شهید سید قطب “عبدالله عزام می گوید که یکی از  برادران برایم گفت مقرر کرده بودند که در مراسم اعدام یکی از علما حاضر باشد که شهادتین را بر محکوم بخواند ، هنگامی که سید داشت گام آخرش را به سوی طناب …

گفتار ۶۳ – اضافتْ کردنِ آدمْ آن زلَّت را به خويشتن که ربَّنا ظَلَمْنا و اِضافتْ كردنِ ابليسْ گناهِ خود را به خدا که بِما اَغْوَيْتَني

بسم اللّه الرحمن الرحیم / مولانا در این بخش به شرح عقیده اشعری خویش می پردازد که خالق افعال خداست و باز به مسئله جبر و اختیار نگاهی می اندازد…

گفتار ۶۱ – سلام کردنِ رسولِ رومْ امیر المؤمنین را رضی اللّه عنه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / خلیفه چون رسول روم را ترسان می بیند ایمنش کرده و سخن هایی دقیق با او در میان می آورد…

گفتار ۶۰ – یافتنِ رسولِ روم امیرالمؤمنین عُمَر رضي اللّه عنه خفته در زيرِ نخل

بسم اللّه الرحمن الرحیم / فرستاده قیصر روم خلیفه را می بیند و هیبت و ترس او را فرا می گیرد در عین حال که مهر و رحمت و یا حالی خوش در جانش جای می گیرد…

گفتار ۵۹ – آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین رضي اللّه عنه و دیدن او کرامات عمر رضی اللّه عنه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / فرستاده قیصر روم به دیدار خلیفه دوم می آید و از مردم می پرسد که قصر عمر کجاست؟…

گفتار ۵۸- تفسیرِ رَجَعْنا منَ الْجهادِ الْاصغرِ إِلى الْجِهاٰدِ الْاكْبَر

بسم اللّه الرحمن الرحیم / ای شهان کشتیم ما خصمِ برون.. ماند خصمي زو بَتَر در اندرون..کشتن این کار عقل و هوش نیست.. شیرِ باطن سخره خرگوش نیست..