گفتار ۷۲- تعظیمِ ساحران مر موسی علیه السلام (بخش دوم، گریۀ آدم عليه السلام و كسب حلال)

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ لقمه ی حلال به نور و کمال می انجامد و لقمه حرام تیرگی می افزاید …هیچ گندم کاری و جو بر دهد …دیده ای اسبی که کرّه خر دهد ..

گفتار ۷۱- تعظیم ساحران مر موسی را علیه السّلام ..(موسی علیه السلام در سوره اعراف و ضرورت گوش سپردن)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار به بخشی از داستان سیدنا موسی علیه السلام در سوره اعراف پرداخته می شود و در فضیلت یا ضرورت خاموشی سخن می رود ..

گفتار ۷۰-تفسیرِ قولِ فریدالدین العطّار قَدَّس اللّهُ سِرَّه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار، مولانا این بیت عطار را به تفسیر می نشیند :  /تو صاحب نفسي اي غافل میان خاک خون می خور … که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد

گفتار ۶۹- دیدنِ خواجه طوطیانِ هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی

بسم اللّه الرحمن الرحیم / بازرگان سلام طوطی محبوس را به طوطیان آزاد می رساند و بعد از نتیجه آن، مولانا از آفت زبان سخن می گوید..

گفتار ۶۷- قصّهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام دادْ بطوطیان هندوستان هنگام رفتن بتجارت

بسم اللّه الرحمن الرحیم / بازرگان، قصد سفر به هندوستان دارد و از طوطی محبوس خود می پرسد که دوست دارد تا چه هدیه ای از هندوستان برایش بیاورد..

گفتار ۶۶- حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار نیشابوری (مقدمه حکایت طوطی و بازرگان مثنوی)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار می آید که بسیار مشابه حکایت مثنوی معنوی است و به عنوان مقدمه حکایت مولانا خوانده می شود..

گفتار ۶۵ – در معنی آنک مَنْ اَرادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ+ بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم / رسول روم پس از دیدار با خلیفه از خود بی خود شده و رسالت و پیام را فراموش می کند..در ارتباط با فضای این بخش در ادامه گفتار به بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی می پردازیم..