گفتار ۸۱- داستان آن پیر چنگی کی در عهد عمر رضی اللّه عنه از بهرخدا روز بینوایی چنگ زد درمیان گورستان

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ حکایت تازه ای که مولانا آغاز می کند داستان مردی است نوازنده چنگ، مولانا به بهانه نواختن شورانگیز او ما را به یاد اسرافیل و نوای او می اندازد که مردگان را زنده می کند همچنان که نغمه درون اولیا جان مرده ی ما را …

گفتار ۷۷- تفسیر قول حکیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ تفسیر قول حکیم… به هرچْ از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان…به هرچْ از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و چه زیبا / در معنی قوله علیه السلام إنَّ سَعْداً لَغَيورُ و اَنَا اَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ واللّٰهُ اَغْيرُ مِنّي وَ مِنْ …

گفتار ۷۵- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحهٔ خواجه بر وی(بخش دوم)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / قافیه اندیشم و دلدار من …گویدم مندیش جز دیدار من..

گفتار ۷۴- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحه خواجه بر وی

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ بازرگان ماجرایی که در هندوستان اتفاق افتاد را برای طوطی محبوس خویش بازگو کرد و در این گفتار می بینیم پس از شنیدن طوطی چه اتفاقی می افتد..‌در این میان مولانا با ارتباط دادن طوطی با جان و روح انسان و سخن گفتن از رنجی که …

گفتار ۷۳- بازگفتنِ بازرگان با طوطی آن چه دید از طوطیان هندوستان

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ سخنی که از دهان بیرون آمد مثل تیری که از کمان جست بر نخواهد گشت مگر به خواست خدا و قوت او …