گفتار ۷۵- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحهٔ خواجه بر وی(بخش دوم)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / قافیه اندیشم و دلدار من …گویدم مندیش جز دیدار من..

گفتار ۷۴- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحه خواجه بر وی

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ بازرگان ماجرایی که در هندوستان اتفاق افتاد را برای طوطی محبوس خویش بازگو کرد و در این گفتار می بینیم پس از شنیدن طوطی چه اتفاقی می افتد..‌در این میان مولانا با ارتباط دادن طوطی با جان و روح انسان و سخن گفتن از رنجی که …

گفتار ۷۳- بازگفتنِ بازرگان با طوطی آن چه دید از طوطیان هندوستان

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ سخنی که از دهان بیرون آمد مثل تیری که از کمان جست بر نخواهد گشت مگر به خواست خدا و قوت او …

گفتار ۷۲- تعظیمِ ساحران مر موسی علیه السلام (بخش دوم، گریۀ آدم عليه السلام و كسب حلال)

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ لقمه ی حلال به نور و کمال می انجامد و لقمه حرام تیرگی می افزاید …هیچ گندم کاری و جو بر دهد …دیده ای اسبی که کرّه خر دهد ..

گفتار ۷۱- تعظیم ساحران مر موسی را علیه السّلام ..(موسی علیه السلام در سوره اعراف و ضرورت گوش سپردن)

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار به بخشی از داستان سیدنا موسی علیه السلام در سوره اعراف پرداخته می شود و در فضیلت یا ضرورت خاموشی سخن می رود ..

گفتار ۷۰-تفسیرِ قولِ فریدالدین العطّار قَدَّس اللّهُ سِرَّه

بسم اللّه الرحمن الرحیم / در این گفتار، مولانا این بیت عطار را به تفسیر می نشیند :  /تو صاحب نفسي اي غافل میان خاک خون می خور … که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد

گفتار ۶۹- دیدنِ خواجه طوطیانِ هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی

بسم اللّه الرحمن الرحیم / بازرگان سلام طوطی محبوس را به طوطیان آزاد می رساند و بعد از نتیجه آن، مولانا از آفت زبان سخن می گوید..