الف لام میم

درباره

بسم الله الرحمن الرحیم / درود خدا بر محمد آخرین فرستاده اش.

هدف سایت الف لام میم و مجموعه گفتارهای الف لام میم انداختن پرتوی تازه بر جهان دین ، فلسفه و حکمت است ، نوری تازه که شاید از بسیاریِ بی تفاوتی نسبت به نوشته های بزرگان گذشته تازه جلوه کند  و این جا بازتاب نظرگاهی است که  ادبیات را نیز از منظر دین به عنوان ادبیات حقیقی می نگرد.

لذت انعام خود را وا مگیر

نقل و باده و جام خود را وامگیر

ور بگیری کیست جست و جو کند

نقش با نقاش چون نیرو کند ؟