گفتار ۵ – مثنوی معنوی – دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم /ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و در خواب دیدن شاه ولی را– پادشاه تا ناتوانی طبیبان را می بیند پابرهنه به سوی مسجد می دود و در ناله و زاری از خدا می خواهد تا …

گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول – حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را

بسم الله الرحمن الرحیم / آغاز داستان سرایی مولانا با این حکایت است و در این حکایت  پادشاه بر کنیزی عاشق شده و در آن هنگام کنیز بیمار می شود ، طبیبان مغرور سودای درمان کنیز را دارند که چون انشاء الله نمی گویند خدا آن ها را مجازات می …

گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول – بیت ۱۹ تا ۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم/ در این اپیزود  بیت هایی را از نظر می گذرانیم که پلی است میان نی نامه و آغاز داستان های مولانا … در این ابیات مولانا به نکوهش حرص می پردازد و راه رهایی از رنج و خواست را به ما معرفی می کند … بند …

گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم / هستند کسانی که معتقدند تمامی مثنوی شرحی بر این ۱۸ بیت است/ گویا مولانا پیش از آن که حسام الدین چلپی درخواست سرودن مثنوی را به او دهد این ابیات را سروده بوده است…

گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم / در اکثر قریب به اتفاق شرح های مثنوی معنوی، مقدمه این کتاب نادیده گرفته می شود در حالی که در این مقدمه است که مولانا می گوید کتابش درباره ی چیست برای کیست و به پیشنهاد چه کسی نوشته شده، در نتیجه شاید مهم ترین …