مردنابینا-ترجمه ودرباره شعری از آرسنی تارکوفسکی

مرد نابینایی قطاری سرد را می راند از بریانسک به سمت خانه با سرنوشت خویش سفر می کرد سرنوشت نجواکنان با او سخن گفت آن چنان که تمام قطار می توانست بشنود: چرا از کوری و جنگ رنج می بری؟ سرنوشت گفت : کم سویی و نابینایی خوب است تو …

امیلی دیکنسون/ مرگ نبود…

مرگ نبود، چرا که من ایستاده بودم و مرده ها همه، می آرمند شب نبود، چرا که زنگ ها همه زبان هایشان را برای خاطر عصر بیرون کشیده بودند   یخبندان نبود ، چرا که بر پوستم خزیدن باد گرم را احساس می کردم آتش نبود، چرا که مرمرین پایم …

چهارپاره/دست در دست شهر…

دست در دست شهر می رفتم شهر من را اگرچه دربرداشت شفق شهر مثل موهایت شالی از ستاره بر سر داشت   روز آمد که مثل توفانی شال را از سر تو بردارد روز هم از هجوم سلسله ها از سر زلف تو خبر دارد   باد دستش به دست …

هنر مصر باستان

مصر امروز در تضاد با ویژگی هایی است که از مصر می شناسیم . در واقع مصر پس از آنکه سرزمینی یکپارچه شد کمتر فروپاشید. هنر وپادشاهانش را جاودان کرد اگرچه به نحو دیگری غیر از آنچه از جاودانگی می خواستند. جاودانگی یکی از ویژگی های هنر است اما آنچه …

انسانی ترین تمدن

هگل ،پیکرتراشی یونان را نمونه ی اعلای هنر به شمار می آورد. نگاه هایدگر ونیچه به یونان باستان نیز نگاهی تقریبا حسرت بار بود. می دانیم که در اندیشه ی یونانی واژه ای که مفهوم هنر امروزی را داشته باشد وجود ندارد و واژه ی تخنه برای همه ی تولیدات …

دریای شورانگیز اژه*

در حالی که در مصر معماری بر محور مقبره ها قرار می گرفت و مرکز معماری بین النهرین را زیگورات ها تشکیل می داد و برای چینی ها نیز  مقبره و معبد ارزش والایی داشت در حالی که در دره ی رود سند خبری از معابد نبود و همه چیز …

هنر بین النهرین

اکنون می توان گفت همه اتفاق نظر دارند که تمدن بین النهرین قدیمی ترین تمدن شناخته شده ی بشری است. در واقع اگر اریحا و چتل هویوک دو شهر بسیار قدیمی را زیر مجموعه ی این تمدن بدانیم( که اولی در ۹۰۰۰ سال پیش ازمیلاد به عنواندهکده و ۸۰۰۰ سال …

فلسفه ی هنر و آسیب شناسی سینمای ایران

  چکیده* برای این که سینما را هنر بشماریم باید ابتدا مشخص کنیم که هنر چیست؟ و برای این که بدانیم چرا سینما ارزشمند است باید ملاک­های ارزشیابی هنرها را بشناسیم. ارزش هنر که به ساختار نوین ،هماهنگی وارتباط با زمان ومکان خاص خودش وابسته است از طرف دیگر باید …