خداوند روحانی و عالم ساکت را همچون رباخوار و گناهکار فاسق سرزنش می کند

بسم الله الرحمن الرحیم/ نقد علما و روحانیت در قرآن کریم (۲): خداوند روحانی و عالم ساکت را همچون رباخوار و گناهکار فاسق سرزنش می کند در بخش اول دیدیم که خداوند به بسیاری از  عالمان و روحانیان وعده ی عذاب می دهد، در آیه دیگری نیز خداوند به نکوهش …

ربا : بانک و بورس

بسم الله الرحمن الرحیم ربا : بانک و بورس هر مسئله ای که یک باورمند به دین اسلام آن را پیچیده بیابد درباره ی احکام دین خویش ناشی از پیچیده بودن حکم دین نیست ، چرا که همان طور که آمد دین اسلام دین آسانی است واین آسانی در پایه …