فلسفه ناب انگلیسی – دانشگاه ناب ایرانی

  فلسفه بهترین رشته برای کسانی است که می خواهند خود را ستایش و دیگران را نکوهش کنند(همان هایی که بودا آن ها را جدای از راه حقیقی می داند) ، چرا که بهترین راه برای فریب مردمان با استفاده از جهل مستدل به گفته ی خاقانی همین رشته ی …

دشنه در دیس هنرهای زیبا ۱ ( پردیس هنرهای زیبا در انتظار نظریه ی غربی جدید ایستاده است؟)

بیدلی در همه احوال خدا با او یود او نمی دیدش واز دور خدایا می کرد   وقتی وارد رشته ی معماری شدم تا زمان فارغ التحصیلی چه به دوستانی که همکلاسیم بودند و چه باقی می گفتم دانشجویان معماری در دانشگاه جز به عنوان جنایت کاران معماری ایران پرورش …

معرفی صفحه ویژه نقد دانشگاه

نه سگ دامن کاروانی درید که دهقان نادان که سگ پرورید “سعدی”   آن چه به سرعت نزول تمدن انسانی کمک کرد و انسان را به جنس گسترده تر از خودش یعنی حیوان نزدیک تر کرد ،دانشگاه بود. چرا که محیطی فراهم آمد تا با رقابتی که هیچ نشانی از …