الف لام میم

الف لام میم

قسمت نود و پنجم – در بیان آنکه هر کسی از آنجا کی ویست هر کس را از چنبره وجود خود بیند

بسم الله الرحمن الرحیم «در بیان آنکه جنبیدن هر کسی از آنجا کی ویست هر کس را از چنبره وجود خود بیند تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگ ها بیرون آید سپید شود از همه تابه های دیگر راست گوی تر باشد …

قسمت نود و چهارم- نصیحت کردن مرد مر زن را که در فقیران به خواری منگر و در کار حق به گمان کمال نگر و طعنه مزن بر فقر

بسم الله الرحمن الرحیم/ در اینجا ، دوباره مرد اعرابی به شکوه و شکایت زن ناراضی پاسخ داده و فقر را فخر می شمارد ..

قسمت نود و سوم- نصيحت كردن زن مر شوى را كه سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون

بسم الله الرحمن الرحیم زن شوهر خود را فردی خودبین می داند که از قناعت حقیقی خبر ندارد ..

تبلیغ ربا در رسانه ملی و نقد حافظ بر شیخ و واعظ

بسم الله الرحمن الرحیم در این هفته ها شاید  بازی فوتبالی را تماشا کرده باشید که ممکن بود احیانا دل به برد تیمی متفاوت چون مغرب بسته باشید که پس از برد در هماهنگی زیبایی سجده ی شکر بر زمین می گذارند و دلخوش باشید به پرچم کشوری چون فلسطین …

قسمت نود ودوم-صبر فرمودنِ اعرابی زن را و فضیلت صبر و فقر گفتن با زنِ خود

بسم الله الرحمن الرحیم شوهر اعرابی برای زنش از قناعت می گوید و توکل و از این که امور گذرا شایسته دلبستگی نیست

قسمت نود و یکم- ابتدای داستان اعرابی و خلیفه

بسم الله الرحمن الرحیم در این جا مولانا به معرفی خلیفه بخشنده ای می پردازد که برایش نمونه ای نیست و در ادامه، شکایت زن یک اعرابی از شوهرش را بیان می کند که در آن قالب به نقد شیوخ ریاکار و صوفیان اهل تزویر می پردازد

قسمت نودم- تفسیر دعایِ آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می کنند که اللّهمَّ اَعطِ کلَّ مُنفقٍ خَلَفاً اللّهمَّ اَعطِ کلَّ مُمسکٍ تَلَفاً و بیان کردنِ که آن منفق مجاهد راه حق است نی مسرفِ راه هوا

بسم الله الرحمن الرحیم / در این گفتار ،بیان می شود که بخشش کسی که در راه خدا انفاق نمی کند ارزشی ندارد.