الف لام میم

الف لام میم

قسمت هشتاد و نهم-گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه که هستیست به مقام استغراق که نیستیست

بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت خلیفه دوم به پیر که به زاری نشسته می گوید که حتی همین زاری تو نیز نشانه ی است برای هشیاری تو و حجاب راه است

هنر در اسلام (موسیقی ۱) – آوای موسیقایی در نگاه امام محمد غزالی ( بخش دوم)

بسم الله الرحمن الرحيم هنر در اسلام (موسیقی ۱) – بیان دلایل امام محمد غزالی در مباح بودن آوای موسیقایی (بخش دوم) ترجمه و شرح – اسدالله مظفری در نوشته قبل دیدیم که غزالی ادعا کرد نه در نص و نه در قیاس دلیلی برای حرام بودن آوای خوش نیست …

هنر در اسلام (موسیقی ۱) – آوای موسیقایی در نگاه امام محمد غزالی

بسم الله الرحمن الرحيم هنر در اسلام (موسیقی ۱) – بیان دلایل امام محمد غزالی در مباح بودن آوای موسیقایی «اسدالله مظفری» … امام محمد غزالی از افرادی است که در تاریخ اسلام در برابر رای حرام بودن آوای خوش موسيقايی ایستاد و در برابر آن دلایلی اقامه کرد که …

چهارپاره هشتم

«چهارپاره هشتم» … وقتی زمان یک آن توقف کرد هر ساعت من بی نهایت شد خورشید من زندانی مغرب دنیای من مثل قیامت شد … من هم در آن جمعیت مبهوت سوی تو راه افتادم از آن دشت جایی که هر کس گنگ و سرگردان انگار دنبال کسی می گشت …

قسمت هشتاد و هشتم-اظهار معجزه پیامبر علیه السلام و بقیه قصه مطرب

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا در ادامه نشان دادن تسبیح جماد به معجزه دیگری از پبامبر علیه السلام می پردازد و بعد از آن قصه چنگی و خلیفه دوم را ادامه می دهد جایی که ندای غیبی به یاری پیر چنگی می آید

چهارپاره هفتم

«چهارپاره هفتم» … دارم به دنبال تو می گردم دارم به دنبال خودم یعنی بی رنگ شد وقتی تو را دیدم این هستی بی شکل بی معنی … توفان به جان باغ می افتاد چه باک از باغی که بی بر بود مرگی که در خانه کمین می کرد با …

چهارپاره ششم

افتادم از دور زمان بیرون تنها شدم در سرزمینی سرد سر بر نکردم از تنی تاریک مانند خورشیدی که سر بر کرد … دامانِ دشتِ بی کران شب بر بسترِ تارِ کویرم بود یک آسمانِ بی ستاره سقف یک راهِ بی پایان مسیرم بود … نه فکر می کردم به …