میانِ دردِ غریبی و ننگِ یاریِ غربی ( برای مظلومیت اویغور)

بسم الله الرحمن الرحيم میانِ دردِ غریبی و ننگِ یاریِ غربی ( برای مظلومیت اویغور) اکنون همه دنیا خبر دار شده است که در ترکستان شرقی چین چه می گذرد ، اما چه کسی امت اسلامی را از جنایت چین در ترکستان شرقی باخبر می کند ، آن که در …

وطن یا امت؟

بسم الله الرحمن الرحیم هر مفهومی در ذهن انسان بر اساس مبانی و کاربرد خاصی معنا می یابد برای مثال مفهوم “پیشرفت” برای غربیان دارای معنایی است که برای چینی ها هیچ وقت چنین معنایی نداشته چرا که چین دارای تفکراتی حکمی فلسفی درباره ی ماندگاری ارزش های گذشته بوده …