شعر چینی/شاعری ناشناخته از دوره هان یا پیش تر

وای برمن ، آن روز که ترکم کردی پر بود از ساعات ملال آور اما زیر آن درختی که از هم جدا شدیم پر بود از شاخساران و گل ها   و من از شاخه های خوشبوی آن یک شاخه ی کوچک چیدم و آن را به یاد آن روز …