هنر مصر باستان

مصر امروز در تضاد با ویژگی هایی است که از مصر می شناسیم . در واقع مصر پس از آنکه سرزمینی یکپارچه شد کمتر فروپاشید. هنر وپادشاهانش را جاودان کرد اگرچه به نحو دیگری غیر از آنچه از جاودانگی می خواستند. جاودانگی یکی از ویژگی های هنر است اما آنچه …