شعرِ نقاشی در هنر

بسم الله الرحمن الرحیم شعرِ نقاشی در هنر (نگاهی به شعر و نقاشی چینی ) هنر چین به ویژه آن بخش از هنر چینی که با حکمت تائوییسم وبودایی سر و کار دارد برای انسان امروزی بی نهایت ارزشمند و مهم است تا او را به بعد انسانی خویش که …

انسانی ترین تمدن

هگل ،پیکرتراشی یونان را نمونه ی اعلای هنر به شمار می آورد. نگاه هایدگر ونیچه به یونان باستان نیز نگاهی تقریبا حسرت بار بود. می دانیم که در اندیشه ی یونانی واژه ای که مفهوم هنر امروزی را داشته باشد وجود ندارد و واژه ی تخنه برای همه ی تولیدات …

دریای شورانگیز اژه*

در حالی که در مصر معماری بر محور مقبره ها قرار می گرفت و مرکز معماری بین النهرین را زیگورات ها تشکیل می داد و برای چینی ها نیز  مقبره و معبد ارزش والایی داشت در حالی که در دره ی رود سند خبری از معابد نبود و همه چیز …