الف لام میم

الف لام میم

قسمت صد و هفدهم – ادب کردنِ شیر گرگ را کی در قسمت بی ادبی کرده بود

بسم الله الرحمن الرحیم/ پس از گرگ ، شیر از روباه می خواهد که صیدها را قسمت کند، روباه از حال گرگ درس گرفته و قسمت ها را به شیر می گوید ، شیر قسمت روباه را عادلانه می خواند و ..

قسمت صد و هفدهم – ادب کردن شیر گرگ را کی در قسمت بی ادبی کرده بود

بسم الله الرحمن الرحیم پس از گرگ ، شیر از روباه می خواهد که صیدها را قسمت کند، روباه از حال گرگ درس گرفته و قسمت ها را به شیر می گوید ، شیر قسمت روباه را عادلانه می خواند

قسمت صدو شانزدهم – قصۀ آنکه درِ یاری بکوفت

بسم الله الرحمن الرحیم یکی در خانه یارش را می زند و از درون خانه می شنود که او می پرسد کیست؟ پاسخ می دهد : منم و می شنود که : اینجا جای خامان نیست

قسمت صد و چهاردهم – رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا در ادامه بخش قبل حکایتی را آغاز می کند که شیر ، گرگ و روباهی را برای شکار به سوی کوهستان همراهی می کند اما با طمع آنان مواجه می شود ..