شعر بلند وطن

بسم الله الرحمن الرحيم در یک کلاس وطن را تشریح می کردند با بریده موهای بافته و سینه ای شکافته وقتی استادی چشمانش را در آورد طاقتم سرآمد روی برگرداندم ماندم بر صورت استادان قی کردم هستی و زمان دستان وطن را در دست گرفته کشیدمش بر زمین خاطره هایی …